CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Bình

Cảm ơn nhà thơ Hoài Khánh

Hoài Khánh

Chúc mừng năm mới!

http://www.zwani.com/graphics/new_years/images/newyearfireworks5667.gif